Iestādes informācija

Privātās pirmskolas izglītības iestādes "Perspektīva"

Attīstības plāns 2022. – 2024. gadam


1. Izglītības iestādes misija, nākotnes attīstības redzējums un vērtības

Misija – radīt emocionāli drošu vidi, kurā bērns var noticēt sev un citiem, ar prieku iegūst pieredzi, attīstot savas individuālās spējas un prasmes dzīvei mūsdienīgā vidē.

Vīzija par izglītojamo – zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, pastāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Moto – sargāt un cienīt pasauli sev apkārt.

2. Izglītības iestādes mērķi:

 • organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmskolas izglītības vadlīnijās un izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;
 • veicināt izglītojamo vispusīgu un harmonisku attīstību, veselības nostiprināšanu, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei;
 • sekmēt un attīstīt bērna, pedagoga un vecāku sadarbību, veidojot , tā saucamo "dzīvo trīsstūri", lai sekmīgi veidotos un attīstītos audzināmā personība un varētu kļūt par pilntiesīgu nākotnes sabiedrības locekli.

3. Uzdevumi:

 • Sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;
 • Attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības;
 • Attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;
 • Veidot pratību pamatus mācību jomās – valodas, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte;
   

4. Izglītības iestādes pašreizējās situācijas rezumējums (SVID) (nozīmīgākais uzskaitījums augstākajā pozīcijā):


STRATĒĢISKĀS IESPĒJAS (lai stiprinātu stiprās puses, novērstu vājās un izmantotu iespējas, mazināt draudus)

 1. Veicināt latviešu valodas lietojumu un veidot , lai tā kļūst par savstarpējo saziņas valodu iestādē.

 2. Veikt nepieciešamās darbības, lai paplašinātu iestādes nomājamās telpas.

 3. Piesaistīt jaunos pedagogus, lai nodrošinātu iespēju pedagogu aizvietojamībai.

 4. Izstrādāt un organizēt seminārus vecākiem on-line grupās un individuāli, lai veidotu sapratni par bērna individuālajām vajadzībām.

 5. Veidot saturīgus ziņojumus sabiedriskajos mēdijos, lai piesaistītu jaunu bērnu ienākšanu iestādē, parādot labāko , ko varam sniegt katram audzēknim individuāli.


  Privātās pirmskolas izglītības iestādes "Perspektīva" pašnovērtējuma ziņojums


  1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
  1.1 Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā

  1.2. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums 

  2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes


  2.1. Izglītības iestādes misija – radīt emocionāli drošu vidi, kurā bērns var noticēt sev un citiem, ar prieku iegūst pieredzi, attīstot savas individuālās spējas un prasmes dzīvei mūsdienu mainīgā vidē

  2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, pastāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

  2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – sadarbība, atbildība, cieņa, godīgums
  2.4.  2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti

  2.5. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi)

  3. Kritēriju izvērtējums


  3.1. Kritērija "Kompetences un sasniegumi" stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības  3.2. Kritērija "Vienlīdzība un iekļaušana" stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības  3.3. Kritērija "Pieejamība" stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

  3.4. Kritērija "Drošība un labklājība" stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības


  3.5. Kritērija "Infrastruktūra un resursi" stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības


  4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā

  4.1. Projekti netika īstenoti.
  4.2 Projekta īsa anotācija un rezultāti.

  5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi

  5.1. Nav bijuši noslēgti līgumi, kuri saistīti ar izglītības programmu īstenošanu. 
  5.2. (Izglītības programmu īstenošanai).

  6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana

  6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību).

  • Vērtībās balstītu ieradumu/tikumu un caurviju prasmju jēgpilna veidošana un attīstīšana kompetenču pieejā balstītā mācību procesāTiek sekmēta izglītojamo pašvadīta mācīšanās, emociju atpazīšana un kontrole, vērtību un tikumu attīstīšana, veidojot izpratni par sadarbību, gudrību, atbildību un centību.

  • Droša un veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana audzināšanas un mācību procesā. Akcents uz vērtībās balstītu ieradumu veidošanu(godīgums, savaldība, laipnība), uzvedības noteikumu ievērošana, pozitīva uzvedība, savas un citu drošības un veselības saudzēšana.

  • Līdzdalība pirmskolas izglītības iestādes mācību un audzināšanas procesā attīstot vērtībās balstītus ieradumus un tikumus.Izpratnes veidošana par piederību ģimenei, iestādei un valstij. Izglītojamo iesaistīšana valsts kultūras mantojuma iepazīšanā, vides sakārtošanā un saglabāšanā (iepazīšanās ar latviskās dzīvesziņas un tautas tradīcijām, dalība gadskārtu svētku un valsts svētku svinēšanā. 

  6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas.Audzināšanas un mācību procesa vienotībā tika plānoti un daļēji sasniegti audzināšanas uzdevumi, atbilstoši iestādes prioritātēm un mācību gada galvenajiem uzdevumiem, akcentējot vērtību/tikumu attīstīšanu, pašvadītu mācīšanos un sadarbību, iesaistot bērnus vides iekārtošanā, kārtības uzturēšanā un saudzēšanā.

  7. Citi sasniegumi
   

  7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko).

  7.2. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās.

  Izglītojamie ir aktīvi mācību dalībnieki, nevis pasīvi informācijas saņēmēji un pedagogu demonstrēto darbību atkārtotāji. Lai vēl vairāk uzlabotu izglītojamo mācīšanos, pedagogiem jāpilnveido prasme laikus sniegt izglītojamam konkrētu un izmantojamu atgriezenisko saiti par viņa sniegumu.